Voorwaarden Zwembad

Algemene Voorwaarden Zwembad Awec Sandur B.V. maart. 2019

 

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vallen onder Zwembad AWEC Sandur B.V..

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Awec Sandur B.V. en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) (hierna te noemen: de deelnemer).

1.3 Alle voorgaande Algemene Voorwaarden van Zwembad Awec Sandur B.V. worden vervangen door dit exemplaar.

1.4 Het webadres van Zwembad Awec Sandur B.V. is www.sportparcsandur.nl, hierna te noemen "de site".

 

2. Activiteit

2.1 Het geven van zwemles met als doel het behalen van een zwemdiploma zoals deze worden uitgegeven door de NPZ - NRZ, EVOZ en/of de KNZB. Awec Sandur B.V. erkent NPZ - NRZ, EVOZ en de KNZB als brancheorganisatie, of anders indien individueel overeengekomen.

 

3. Inschrijven

3.1 Voor alle activiteiten dient vooraf een inschrijving plaats te vinden.

3.2 De hoogte van het inschrijfgeld is terug te vinden op de site.

3.3 De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op de rekening van de desbetreffende vestiging van Awec Sandur B.V. is bijgeschreven.

3.4 Na bijschrijving van het inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging met een persoonlijke inlogcode voor IZM.

 

4. Lesrooster

4.1 Het lesrooster kunt u terug vinden op de site en/of in IZM.

4.2 Awec Sandur B.V. kan te allen tijde het lesrooster wijzigen. Naar aanleiding van roosterwijzigingen kan nimmer aanspraak op restitutie van het les- en inschrijfgeld worden gemaakt. Awec Sandur B.V. streeft ernaar om roosterwijzigingen vroegtijdig te communiceren.

4.3 Op bepaalde officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de site.

4.4 Awec Sandur B.V. hanteert geen zwemlessen in alle landelijke schoolvakanties. Deze periodes staan op de site.

 

5. Ziekte of verzuim

5.1 Indien de deelnemer verhindert is, dient u dit 12 uur van te voren via de receptie (tel.nummer 0591-667474) bekend te maken.

5.2 Als er sprake is van langdurig verzuim door ziekte, kan er vanuit Awec Sandur B.V. een doktersverklaring vereist worden. In overleg wordt besproken hoe de lessen verrekend worden. De gereserveerde lesplaats komt te vervallen.

 

6. Zwemlocatie

6.1 Zowel de huisregels van de zwemlocatie als die van Awec Sandur B.V. dienen te worden nageleefd. De algemene huisregels van Awec Sandur B.V. zijn te vinden bij de entree van Parc Centrum Sandur. De huisregels van het zwemlocatie zijn te vinden bij de entree van het zwembad. 

6.2 Er wordt les gegeven in een daarvoor door de overheid goedgekeurd zwembad.

 

7. Aanwezigheid ouder/verzorger

7.1 Ouder(s)/verzorger(s) mogen alleen in overleg met of op aangeven van Awec Sandur B.V. aanwezig zijn in de zwemzaal. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de zwemlessen te kunnen waarborgen.

7.2 Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de zwemdocent(e) te worden opgevolgd.

 

8. Proefzwemmen en afzwemmen

8.1 Deelnemers worden tijdens de zwemles geselecteerd voor het proefzwemmen en ontvangen daarvoor een uitnodiging.

8.2 Deelnemers worden tijdens het proefzwemmen geselecteerd voor het afzwemmen en ontvangen daarvoor een uitnodiging.

8.3 Voor zowel proef- als afzwemmen is aanwezigheid een voorwaarde.

8.4 Diplomazwemmen wordt gedaan in een NRZ goedgekeurd zwembad.

 

9. Betaling

9.1 Betaling is alleen mogelijk via automatisch incasso. U dient Awec Sandur B.V. middels een machtigingsformulier te machtigen voor automatische incasso's.

9.2 Het machtigingsformulier voor automatische incasso geeft uw akkoord voor bij de inschrijving.

9.3 Het lesgeld wordt periodiek per maand geïncasseerd, in beginsel voorafgaand aan de betreffende lesperiode. U ontvangt hiervan per mail vooraf een notificatie waarin de wettelijk verplichte informatie is weergegeven.

9.4 Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een herinnering. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht, dit bedraagt €10,00 per incasso

9.5 Awec Sandur B.V. behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld, derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de deelnemer.

9.6 Awec Sandur B.V. behoudt zich het recht voor om alle tarieven jaarlijks aan te passen.

9.7 Bij een betalingsachterstand, om welke reden dan ook, kan niet worden deelgenomen aan het afzwemmen.

9.8 Bij uitblijvende betaling zal Awec Sandur B.V. overgaan tot een (al dan niet tijdelijke) ontzegging van deelname aan lessen/activiteiten van Awec Sandur B.V..

Hierdoor gemiste lessen/activiteiten komen te vervallen, er is geen recht op compensatie in welke vorm dan ook.

9.9 Betaling van een lespakket gaat via een automatische incasso in 12 termijnen of anders een betaling van het volledige bedrag via een pin of contante betaling.

 

10. Opzegging

10.1 Opzegging zwemlespakket. Er vinden geen restituties plaats op de factuur.

 

11. Uitsluiting

11.1 Als aan één of meerdere regels niet wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activiteiten leiden.

11.2 Als de aanwijzingen van de zwemdocent(e) herhaaldelijk niet worden opgevolgd, kan dit tot uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activiteiten leiden.

 

12. Veiligheid

12.1 Awec Sandur B.V. spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor veiligheid te geven.

12.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsproblemen/-risico’s moeten bij inschrijving worden vermeld. Alleen dan kan de zwemdocent bij de lessen/activiteiten rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Zonder vermelding kan Awec Sandur B.V. geen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de risico’s en gevolgen.

12.3 In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website. 

 

13. Termijn

13.1 Alle zwemles-pakketten zijn verbonden aan een maximale looptijd. De maximale looptijd van een pakket is inclusief vakantieperiodes (voorbeeld: Een Pakket ABC diploma is maximaal 21 maanden aaneengesloten).

13.2 Heeft u kind na de maximale looptijd het diploma nog niet behaald, dan bieden wij het A diploma uitloop-pakket aan, voor extra 3 maanden zwemles. Dit zijn zwemlessen tegen een gereduceerd tarief.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 Awec Sandur B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die de ouder /verzorger lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Awec Sandur B.V..

14.2 Indien Awec Sandur B.V. aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor

de aansprakelijkheidsverzekering van Awec Sandur B.V. uitkeert.

14.3 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn/haar toedoen wordt veroorzaakt.

14.4 Awec Sandur B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer of diens begeleider door verlies, diefstal, vermissing of

beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van de zwemlessen.

14.5 Mocht er door overmacht (bv. ziekte, overlijden, brand, wetgeving of schade) geen les gegeven kunnen worden, dan kan Awec Sandur B.V.

hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14.6 Iedere aansprakelijkheid ten nadele van Awec Sandur B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

14.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Awec Sandur B.V. meldt.

 

15. Restitutie geld

15.1 Er vindt geen restitutie van gelden plaats.

15.2 Bij uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activiteiten vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.

15.3 Awec Sandur B.V. sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van gelden en/of enige andere financiële vergoeding uit, wanneer Awec Sandur B.V. in een overmacht situatie komt te verkeren, waardoor Awec Sandur B.V. niet in de gelegenheid is om de zwemlessen te geven.

 

16. Privacy

16.1 Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de deelnemer behandeld en niet verstrekt aan derden, tenzij Awec Sandur B.V. hiertoe verplicht wordt door een hiertoe bevoegde wettelijke instantie.

 

17. Geschillen

17.1 Alle geschillen tussen Awec Sandur B.V. en de deelnemer vallen onder het Nederlandse Recht.

 

18. Slotbepaling

18.1 Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden bij aanmelding op de site, verklaart u deze te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.